W dniach 24-26 listopada, z kodem black10 cały asortyment sklepu 10% taniej!

Informacja: 608 81 01 81 pon-pt: 7:00 - 15:00 lub info@naklejkolandia.pl

Kurier Kurier gratis od 150 zł

Kurier Kurier gratis + 5% rabatu od 200 zł

Regulamin sklepu


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamowienia do negocjacji wszelkich zapisow umowy ze
Sprzedającym, w tym rownież zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być
prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (www.naklejkolandia.pl Halina Kucharczyk STUDIO-GRAFIK ul. Wojciechowska 5a 20-704 Lublin).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych
negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:
Halina Kucharczyk STUDIO-GRAFIK
ul. Wojciechowska 5a 20-704 Lublin
NIP: 712-148-58-79 , REGON: 060088301 ,
Działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod nr 94351
2. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
3. Adres reklamacyjny:
www.naklejkolandia.pl
Halina Kucharczyk
STUDIO-GRAFIK
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin
4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://www.naklejkolandia.pl/i8,koszty-i-sposoby-dostawy.html zestawienie dostępnych rodzajow dostawy i ich kosztow.
5. Dane kontaktowe:
Halina Kucharczyk STUDIO-GRAFIK
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin
e-mail: info@naklejkolandia.pl
telefon: 608 81 01 81
6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztow, czasu lub działań.
7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak rownież dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w
cenniku dostaw znajdującym pod adresem  https://www.naklejkolandia.pl/i8,koszty-i-sposoby-dostawy.html
9. Dowod zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarow i usług z dnia 11 marca 2004 roku z poźniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z poźniejszymi zmianami.
13. Kodeks dobrych praktyk – zbior zasad postępowania, a w szczegolności norm etycznych i zawodowych, o ktorych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z poźniejszymi zmianami.
14. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Koszyk – lista produktow sporządzona z oferowanych w sklepie produktow na podstawie wyborow
Kupującego.
16. Kupujący – zarowno Konsument, jak i Klient.
17. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamowieniu przez Kupującego.
18. Moment wydania rzeczy – moment, w ktorym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporow konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://www.naklejkolandia.pl/i10,formy-platnosci.html
21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporow konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporow konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z poźniejszymi zmianami.
22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych
osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, ktora znajduje się pod adresem: https://www.naklejkolandia.pl/i15,polityka-prywatnosci.html
23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
24. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, ktora może być przedmiotem zamowienia, a ktora podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
25. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
26. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
28. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotow uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentow na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporow konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z poźniej s z ymi zmianami i dos tępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sprawdzonysklep.pl, za pośrednictwem, ktorego Kupujący może złożyć zamowienie.
32. Sprzedający:
www.naklejkolandia.pl
Halina Kucharczyk
STUDIO-GRAFIK
ul. Wojciechowska 5a
20-704 Lublin
NIP 712-148-58-79
Regon 060088301
KONTO BANKOWE: 42 1140 2017 0000 4002 0978 4770
33. System – zespoł wspołpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
34. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
35. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentow i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
36. Wada – zarowno wada fizyczna, jak i wada prawna.
37. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczegolności jeśli rzecz:
a. nie ma ona właściwości, ktore rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o ktorych istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o ktorym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za ktorą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, ktory postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o ktorej zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, ktora wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrożniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mogł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
38. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
39. Zamowienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktow; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym.

§2 Warunki ogolne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktow nie zawierają kosztu dostawy, ktory określony jest w cenniku dostaw.
5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w ktorym to zdarzenie nastąpiło.
6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamowienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamowienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linkow do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamowienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktow znajdujących się w sklepie.
8. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środkow porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
9. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność ́ dzia łania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.naklejkolandia.pl, należy je wszystkie wyłączyć.́
10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamowienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znakow ustalanych przez Kupującego, ktory ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osob trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji
danych oraz usuwania konta w sklepie.
11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
12. Kupujący zobowiązany jest do:
a.a.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osob trzecich,
a.b. korzystania ze sklepu w sposob nie zakłocający jego funkcjonowania, w szczegolności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
a.c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamowionej informacji handlowej (spam),
a.d. korzystania ze sklepu w sposob nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
a.e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
a.f. korzystania ze sklepu w sposob zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogolnymi zasadami netykiety.


§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamowienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamowienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z ktorych część może być wielokrotnie powtarzana:
a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybor rodzaju dostawy;
c. wybor rodzaju płatności;
d. wybor miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamowienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamowienia.
4. Realizacja zamowienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamowienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30
dni od złożenia zamowienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamowienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamowienia.
6. Realizacja zamowienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamowienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
7. Realizacja zamowienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamowienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamowienialub zgody Sprzedającego na wysłanie zamowienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamowień złożonych z wielu produktow w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktow. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamowienia.
9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamowieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o ktorych mowa w §2 pkt
6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztow, z wyjątkiem kosztow określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, ktorego wzor stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.naklejkolandia.pl/i9,zwroty-i-reklamacje.html lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrocić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od ktorej odstąpił na własny koszt.
8. Konsument nie ponosi kosztow dostarczania treści cyfrowych, ktore nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposob wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwroci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposob dostawy inny niż najtańszy zwykły sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwroci Konsumentowi dodatkowych kosztow zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposob płatności, ktory nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w ktorej cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad ktorymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i ktore mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krotki termin przydatności do użycia;
d. w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktorej po otwarciu opakowania nie można zwrocić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w ktorej przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze względu na swoj charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w ktorej przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, ktore nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dziennikow, periodykow lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia


1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientow z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposob wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztow w porownaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztow uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposob zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może rownież:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmowić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposob wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porownaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztow.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztow przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztow demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, ktory wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposob jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w ktorym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, ktorego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwoch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwoch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwoch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się rownież do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w ktorym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w ktorym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, ktorą poniosł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za ktore Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczegolności może żądać zwrotu kosztow zawarcia umowy, kosztow odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładow w takim zakresie, w jakim nie odniosł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztow procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie poźniej niż terminie przewidzianym w prawie.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wy cznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi zkiem.
4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupujcego zbierane są następujce dane osobowe:
a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyki;
c. e-mail – niezbędny do komunikacji zwi zanej z realizacj zamówienia;
d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy
e. numer nip - niezbędny do wystawienia faktury.
6. Szczegołowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamowienia, ale rownież korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamowienia zawiera polityka prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być ́ rownież w ten sposob interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamowieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://www.naklejkolandia.pl/index.php?d=regulamin). W trakcie realizacji zamowienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamowienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewodzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewodzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może rownież skorzystać z rownoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporow np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośrod znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Lublin, 25 maja 2018 roku)